Holanda Camperverhuur

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid 
Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van zowel alle aanbiedingen en/of offertes tot het aangaan van overeenkomsten, welke voor Holanda Camperverhuur in beginsel de verplichting tot verhuur van een camper met zich meebrengen, acceptaties ervan en evenals van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Artikel 2: Aanbiedingen, huurprijs en waarborgsom, huurtermijn, annulering door huurder
1. Alle aanbiedingen door Holanda Camperverhuur zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2. Door betaling van het reserveringsbedrag van € 250,00 gaat de huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, huur periode, waarborgsom van € 750,- en de algemene voorwaarden van Holanda Camperverhuur
3. De boeking wordt definitief zodra de betaling van het reserveringsbedrag is bijgeschreven op de rekening van Holanda Camperverhuur
4. Bij het in gebreke blijven van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft Holanda Camperverhuur het recht de  huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen.
5. In dat geval heeft Holanda Camperverhuur in ieder geval recht op de overeengekomen huurprijs, naast vergoeding van kosten en schades die Holanda
Camperverhuur ondervindt ten gevolge van het in gebreke zijn van huurder . 
6. Als u de huur wilt annuleren dan brengen we de volgende huurprijs in rekening:
– tot 7 dagen voor aanvang van vertrek € 250,00 (de aanbetaling)
– vanaf de 7e dag tot aanvang datum vertrek de volledige huur (100% van de huursom)

Artikel 3 : Persoonlijke gegevens
Om een reservering te maken moet u ons voorzien van de volgende informatie:
Kopie ID kaart of paspoort van de hoofd huurder en van de medereizigers van de camper
Kopie geldig rijbewijs van bestuurder(s) , met een minimale leeftijd van 25 jaar en 3 jaar rij ervaring.
Volledige adres gegevens
Mobiel telefoonnummer en email adres
Uiteraard zullen wij deze gegevens alleen voor intern gebruiken voor het opmaken van de
verhuurovereenkomsten geheel volgens de AVG wet. 

Artikel 4 : Gebruik, verplichtingen en onderhoud tijdens de huurperiode 
1. Huurder zal de Camper gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen. Huurder zal de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag opvolgen. 
2. Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s etc. of voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen e.d., dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan of de belangen van de verhuurder kunnen worden geschaad. 
3. Huurder verbindt zich het gehuurde niet verder te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het gehuurde te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder. 
4. Huurder verbindt zich het gehuurde te gebruiken en te onderhouden in overeenstemming met de richtlijnen, vermeld in de ter beschikking gestelde checklist 
met name zal hij de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zo nodig op peil brengen 
5. De camper mag uitsluitend gebruikt worden voor vakantie doeleinden (wintersport vakantie is uitgesloten)
6. Roken is niet toegestaan in de camper
7. Het is verboden festivals te bezoeken met de camper
8. ingeval u geen inwoner bent van de Europese unie moet u in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs.

Arikel 5. Reparaties gedurende de huurperiode
1.Indien huurder tijdens de huurperiode constateert dat het gehuurde niet naar behoren functioneert, neemt hij ten allen tijde binnen 2 uur telefonisch contact op met Holanda Camperverhuur. Huurder zal de door Holanda Camperverhuur gegeven aanwijzingen direct uitvoeren of laten uitvoeren.  
2. Voor eventuele herstel of reparatiewerkzaamheden van storingen dient de huurder de autorisatie van Holanda Camperverhuur aan te vragen. De kosten van de bovengenoemde herstel of reparatiewerkzaamheden, indien van toepassing,  zullen aan de huurder worden terug betaald op het moment van inlevering van de Camper op vertoon van officiële facturen op naam van Holanda Camperverhuur.
3.Vergoeding vindt enkel dan plaats indien huurder aantoont dat hem ter zaken van de noodzaak van de reparaties geen opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten.

Artikel 6. Ongevallen of beschadigingen tijdens huurperiode
Huurder zal na een ongeval of diefstal, waarbij de huurder betrokken is, dan wel bij een beschadiging van het gehuurde per ommegaande contact opnemen met Holanda Camperverhuur. Hij zal vervolgens alle aanwijzingen van Holanda Camperverhuur onverwijld uitvoeren. Huurder verplicht zich in ieder geval van het voorval door de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces verbaal te doen opmaken en Holanda Camperverhuur een kopie ter hand te stellen, uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst. De huurder noteert vervolgens zelf de toedracht van het gebeurde, het merk en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van de bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Indien mogelijk foto’s te maken van het gebeurde. Huurder verzoekt de betrokkene het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onverwijld doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking aan Holanda Camperverhuur. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van enige aansprakelijkheid van Holanda Camperverhuur en/of het gehuurde ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

Artikel 7. Inlevering Camper  (extra kosten indien van toepassing)
1. Huurder verbindt zich het gehuurde op de overeengekomen tijdstip bij verhuurder in te leveren, en wel in complete lege en goede gereinigde staat, met volle brandstoftank. Indien bij de inspectie en naar het oordeel van verhuurder blijkt dat het gehuurde zich niet bevindt in goede en gereinigde staat, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd: 
-vuilwatertank niet leeg € 30
-toilettank niet geleegd en/of schoon € 50 
-roken in de Camper € 500
-brandstof als zelfde niveau bij vertrek, dan op nacalculatie van kosten voor het aftanken
2.Indien bij de inspectie is gebleken dat er schade aan het gehuurde is ontstaan, dan wel het gehuurde geheel of gedeeltelijk wordt vermist, is huurder aansprakelijk voor alle kosten en schade die niet door de door verhuurder afgesloten allrisk verzekering worden gedekt. 
3. Indien bij de inspectie niets is gebleken van enige schade aan of vernieling van het gehuurde, verplicht verhuurder zich binnen 7 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren, tenzij verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst nog een vordering op huurder heeft. In dat geval heeft verhuurder het recht het bedrag van zijn vordering te verrekenen met het bedrag van de waarborgsom. 
4. Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn bij Holanda Camperverhuur is ingeleverd eindigt de huurovereenkomst op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht blijven. In dat geval is huurder aan Holanda Camperverhuur per uur € 50.- verschuldigd, bij overschrijding van de inlevertijd met meer dan drie uren is huurder per dag een dubbele dagprijs verschuldigd; onverminderd het recht van verhuurder tot vergoeding van alle kosten en schaden die verhuurder tengevolge van de handelwijze van huurder ondervindt. 
5. Indien huurder de kampeerauto voor het einde van de huurovereenkomst inlevert, heeft hij geen recht op restitutie van de niet genoten periode.

Artikel 8. Verlenging
Verlenging van de huurovereenkomst is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Holanda Camperverhuur

Artikel 9. Aansprakelijkheid Holanda Camperverhuur
Holanda Camperverhuur is niet aansprakelijk voor alle kosten en schades van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de camper, Holanda Camperverhuur zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten en schade die voortvloeien uit de navolgende omstandigheden: 
1.Overtreding door huurder van de wegen verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
2.Door huurder en/of inzittende van de camper gepleegde overtredingen en/of strafbare feiten
3.Beëindiging van de huurovereenkomst door Holanda Camperverhuur op basis van artikel 4 van deze voorwaarden.
4.Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode geen gebruik kan maken van de camper. Huurder vrijwaart Holanda Camperverhuur onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

Indien voor huurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schades wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgaaf van Holanda Camperverhuur die kosten en schade alsmede gevolg kosten onverwijld aan Holanda Camperverhuur voldoen.

Artikel 10. aansprakelijkheid huurder
1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane kosten en nog te ontstane kosten en schades. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schades aan of in verband staande met het gehuurde, indien en voor zover deze kosten en schades niet worden vergoed door de verzekeraar van het gehuurde of derden. 
2. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door huurder en/of inzittenden niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In dat geval heeft huurder geen recht op restitutie van de gehele door hem voldane huurprijs of gedeelte daarvan. 
3. Huurder zal, zonder enig reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schades op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk 14 dagen nadat verhuurder deze kosten en schades bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente 
4. Ten laste van huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Vrijwaringen 
1. De verhuurder behoudt zich het recht voor om het voertuig te vervangen door een andere, in het geval dat het gereserveerde voertuig niet beschikbaar is. De verhuurder garandeert niet dat het voertuig in perfecte esthetische staat verkeert op het moment van verhuur: de eventuele schade zal worden weergegeven op het moment van levering en gespecificeerd bij het huurcontract.
2. In het geval de huurder de huur niet na kan komen op de afgesproken datum, kan de huurder de huurdata wijzigen door een andere te kiezen, mits er beschikbaarheid is. De huurder kan hiervoor geen compensatie eisten .in het geval dat de huurder, door een eenzijdige beslissing, de huur laat begint of vroegtijdig eindigt, heeft hij geen recht enige restitutie

Artikel 12.  slotbepaling
In geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.